Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Radionica „Primarna prevencija maloljetničke delikvencije“

 

15.02.2020 17:15
Slika
 

Predstavnici Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj prisustvovali su na radionici Primarna prevencija maloljetničke delikvencije koja je održana 27. i 28.1.2020. godine u Hotelu Senad od Bosne Lukava.
Radionici su pored predstavnika Centra prisustvovali i predstavnici osnovnih i srednjih škola u Lukavcu, predstavnici centra za socijalni rad, tužilaštava, općine, medija i nevladinih organizacija. Na radionici je sudjelovalo 17 profesionalca iz navedenih institucija.
Teme radionice su bile: briga o sebi, sagorijevanje na poslu, osnaživanje i jačanje socio-emocionalnih kompetencija djece osnovnoškolskog uzrasta, sveobuhvatne preventivne intervencije i programi prevencije za djecu i mlade u obrazovnom sistemu i međuresorna saradnja.
Aktivnosti su dio projekta Primarna prevencija maloljetničkog prestupništva, kojeg je podržalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku I povratak Tuzlanskog kantona.

0 0